Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Kežmarská 28, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa :     Základná škola Kežmarská 28 , 040 11 Košice

Kontakt :  skola@zskezmarska28.sk , tel.č.: 055/642 51 92, 0911 921 433

Kategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ/ka

Podkategória:  učiteľ druhého stupňa základnej školy

Aprobácia: Fyzika-Matematika

Kvalifikačné predpoklady:  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Požadované doklady :

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

 

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať e-mailom na adresu skola@zskezmarska28.sk do 27. januára 2023.

Od úspešného uchádzača bude ďalej požadované:

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Na základe predložených žiadostí budú pozvaní vybraní uchádzači na osobný pohovor.

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na zástup počas dlhodobej PN.

Nástup do zamestnania:  od 01.februára 2023

Úväzok:  100 %

Platové zaradenie a plat: V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe. V zmysle základnej stupnice platových taríf podľa Prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 220/2022 Z.z..

 

 

 

 

V Košiciach, 18.1.2023                                                        Mgr. Ištvanová Želmíra

                                                                                              riaditeľka školy