Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Kežmarská 30, Košice


Voľné pracovné miesta
 
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických za-mestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem in-formáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogických zamestnancov.
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola
Kežmarská 30
040 11 Košice

Kategórie voľných pracovných miest: učiteľ pre primárne vzdelávanie, 23 hod.
učiteľ anglického jazyka, 17 hod.
učiteľ francúzskeho jazyka, 2 hod.
učiteľ telesnej a šport. výchovy, 12 hod.

Podkategórie pedagog. zamestnancov: učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 
Kvalifikačná požiadavka: aprobačné predmety anglický jazyk,
francúzsky jazyk, telesná a šport. výchova

Požadované doklady: životopis zaslaný e-mailom

Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka

Nástup do zamestnania: 25.8.2015
Informácie na tel.: 0911 273 992
e-mail: zs@k30.sk
web: http://k30.sk/

V Košiciach 8.8.2015
 Mgr. Pavel Horňák