Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Krosnianska 2, Košice

V zmysle § 84 zákona NR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu

o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice
Kontakty:                                    055/6712 526        riaditel@zskrosnianke.sk

Kategória pedagogických zamestnancov:      učiteľ
Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka  pre primárne vzdelávanie /I. stupeň ZŠ/

                                                        
Kvalifikačné predpoklady:
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  

 

Platové podmienky:
Podľa zákona č. 553/2003 Zb. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zoznam požadovaných dokladov:
-  Žiadosť o prijatie do zamestnania
-  Profesijný životopis
-  Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
-  Súhlas so spracovaním osobných údajov

  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti /pri nástupe/
  • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019

   trestov

 

Doplňujúce údaje:

  • Nástup do zamestnania: február/marec 2023
  • Pracovný pomer na zástup počas PN
  • Pracovný úväzok: 100 %

 

Ďalšie informácie:
Žiadosti zasielať do 17. 2. 2023
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný

pohovor.

 

Košice 9. 2.  2023                                                                  Mgr. Júlia Špilárová
                                                                                              riaditeľka školy