Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ L. Novomeského 2, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Kategória odborných zamestnancov:  školský psychológ

Počet pracovných miest : 1 pracovné miesto  (100 % úväzok)

Kvalifikačné predpoklady:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- motivačný list
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
- výpis z registra trestov

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.08.2023

Nástup do zamestnania: 1.11.2022

Iné požiadavky:
Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail : riaditelka@zsnovo.sk  do 26.10.2022 do 14:00 hod.

Riaditeľstvo ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice si vyhradzuje právo kontaktovať iba nami vybraných uchádzačov.

O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.

Mgr. Júlia Dzurusová
riaditeľka školy
Základná škola
Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice