Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ L. Novomeského 2, Košice

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

Kontakt:  055 / 62 52 961

Kategória pedagogických zamestnancov:     učiteľ ZŠ  II. stupňa – Chémia, Biológia

 

Počet pracovných miest :                                1 pracovné miesto (100 % úväzok)

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný životopis
  • motivačný list
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona 138/2019

 

 

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu : zastupovanie

Nástup do zamestnania: 13.2.2023

 

Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

 

Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: riaditelka@zsnovo.sk  do 9.2.2023

 

Na základe predložených žiadostí bude pre vybraných uchádzačov uskutočnený pohovor vo vopred dohodnutom termíne.

 

O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.

 

 

Mgr. Júlia Dzurusová

riaditeľka školy

Základná škola

Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice