Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ L. Novomeského 2, Košice

Úväzok: 100 %

Dátum nástupu: 1. 9.2022

 

Požiadavky:

 

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Kategória odborných zamestnancov:  psychológ

Počet pracovných miest : 1 pracovné miesto  (100 % úväzok)

Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.


Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- motivačný list
- súhlas so spracovaním osobných údajov


Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
- výpis z registra trestov


Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.08.2023

Nástup do zamestnania: 1. 9.2022


Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: riaditelka@zsnovo.sk  do 23.08.2022 do 14:00 hod.

Riaditeľstvo ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice si vyhradzuje právo kontaktovať iba nami vybraných uchádzačov.


O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.


Mgr. Júlia Dzurusová

riaditeľka školy

Základná škola

Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice