Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Mateja Lechkého, Ulica J. Pavla II. 1


V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Mateja Lechkého Ulica Jána Pavla II. 1 040 23 Košice
Kontakt:
055/644 40 58 zslechkeho@gmail.com

Kategória pedagogických zamestnancov:
Učiteľ

Podkategória:
Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie pre vyučovanie aprobačných predmetov: Dejepis - Anglický jazyk alebo Dejepis - Hudobná výchova

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Zdravotná a duševná spôsobilosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú do 30. 06. 2013.
 
Nástup do zamestnania 27. 08. 2012