Voľné pracovné miesto - ZŠ Postupimská 37, Košice

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:
 
Názov a adresa zamestnávateľa: 
Základná škola, Postupimská 37, 040 22 Košice
 
Kategória pedagogických zamestnancov: 
Školský špeciálny pedagóg (v rámci projektu V základnej škole úspešnejší)
 
Kvalifikačné predpoklady: 
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer
 
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 
Motivačný list 
Súhlas so spracovaním osobných údajov
  
Zaslať elektronicky na adresu: zspostupimska@gmail.com
 
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.
 
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.
 
Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti 
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú do septembra 2021
 
Nástup do zamestnania: 
 
Úväzok: 100%
 
Platové podmienky: Podľa zákona č. 553/2003 Zb. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení s ohľadom na dĺžku praxe a doložených dokladov o vzdelaní.
 
Iné požiadavky:
Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť 
Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom 
Schopnosť pracovať v tíme 
Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce 
 
 
Kontakt:
tel. číslo: 055/7 999 899
e-mail: zspostupimska@gmail.com
www.postupimska.sk
 
 
Mgr. Jana Polačková, riaditeľka školy
 
Košiciach, 13.09.2019