Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Považská 12, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Považská 12, Košice

 

Kategória pedagogického zamestnanca: vychovávateľ

 

Počet pracovných miest: 1 pracovné miesto; úväzok 80%

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia),
 • motivačný list,
 • potvrdenie o ukončení adaptačného vzdelávania (výhodou),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 138/2019 § 15 ods. 1 a 2 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a Odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace.

Doplňujúce informácie:

 • pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2023 s predpokladaným nástupom: ihneď po odsúhlasení zriaďovateľom
 • pracovný úväzok: 80%

požadované doklady je možné doručiť poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail: zspovke12@gmail.com

 • na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači

 

Kontakt:        055/6432590, zspovke12@gmail.com

 

Košice 12.9.2022

 

RNDr. Ľuboš Hvozdovič

riaditeľ školy