Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Považská 12, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Považská 12, Košice

 

Kategória zamestnanca: správca siete

 

Počet pracovných miest: 1 pracovné miesto; úväzok 100%

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe. V zmysle základnej stupnice platových taríf podľa Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 220/2022 Z.z..

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia),
  • motivačný list,

 

Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a Odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace.

 

Doplňujúce informácie:

  • pracovný pomer na dobu určitú do 31.12.2023 s predpokladaným nástupom: 9.1.2023
  • pracovný úväzok: 100%

požadované doklady je možné doručiť poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail: zspovke12@gmail.com najneskôr do 02.12.2022 do 14,00 hod.

  • na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači

 

 

Kontakt:        055/6432590, zspovke12@gmail.com

 

Košice 24.11.2022

 

RNDr. Ľuboš Hvozdovič

riaditeľ školy