Voľné pracovné miesto - ZŠ Požiarnická 3, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Požiarnická 3, Košice 040 01

Kategória voľného pracovného miesta:
špeciálny pedagóg

 

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa zákona  č. 138/ 2019 o pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického smeru – špeciálny pedagóg


Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

Iné požiadavky po vyzvaní:
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Nástup do zamestnania: 1.1. 2020

Nástupný plat pedagogického zamestnanca podľa Zákona  553/2003 Z.z. a nariadenia vlády 341/2004  je v Pl.T 7. , PrT 2 základný plat základný plat 967,50 Eur

Pracovný pomer je na  100% úväzok,  dobu určitú do 31.12. 2020, s 3 mesačnou skúšobnou dobou ( s možnosťou predĺženia PZ).
 
Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail zs.poziarnicka@gmail.com.sk do 5.12.2019.
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 055/7298042; e - mail: zs.poziarnicka@gmail.com.sk

Košice, 21.11.2019  PaedDr. Antónia Mündelová, riaditeľka školy