Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Masarykova 19/A, KE

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa  zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, 040 01 Košice

 

Kontakt: 055/ 62 219 56, 0911 904 950,  zsmasarykova@zsmasarykova.sk

 

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ /učiteľ materskej školy

 

Kvalifikačné predpoklady:  

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Minimálne úplne stredné odborné vzdelanie, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo 2. stupňa príslušnej podkategórie pedagogického zamestnanca.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Iné doplňujúce údaje: nástup 01.09.2020

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 817,50 € v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zašlite poštou alebo mailom do 30.07.2020

 

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, výberové konanie sa uskutoční koncom augusta.

  

V Košiciach, 08.07.2020                                                      PaedDr. Radoslav Lukács

                                                                                                          riaditeľ školy