Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Masarykova 19/A KE

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu         o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa  zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, 040 01 Košice

 

Kontakt: 055/ 62 219 56, 0911 904 950,  zsmasarykova@zsmasarykova.sk

 

Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka

 

Podkategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka v školskom klube detí

 

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

 

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Iné doplňujúce údaje: pravdepodobný nástup od 20.2.2023

                                      (na zastupovanie - minimálne na mesiac)

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 837,50 € v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zašlite poštou alebo mailom                 do 25.1.2023

 

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, výberové konanie sa uskutoční koncom augusta.

 

 

 

 

V Košiciach, 13.1.2023                                                         PaedDr. Radoslav Lukács

                                                                                                          riaditeľ školy