Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Masarykova 19/A, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa  zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, 040 01 Košice

 

Kontakt: 055/ 62 219 56, 0911 904 950,  zsmasarykova@zsmasarykova.sk

 

Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka

 

Podkategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka v školskom klube detí

 

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

 

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Iné doplňujúce údaje: nástup 1.9.2020 (úväzok minimálne 80%)

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 654 € v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zašlite poštou alebo mailom do 30.07.2020

 

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, výberové konanie sa uskutoční koncom augusta.

 

V Košiciach, 08.07.2020                                                      PaedDr. Radoslav Lukács

                                                                                                          Riaditeľ školy