Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Masarykova 19/A v Košiciach

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste odborných zamestnancov:

Názov a adresa  zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, 040 01 Košice

 

Kontakt: 055/ 62 219 56, 0911 904 950,  zsmasarykova@zsmasarykova.sk

 

Kategória odborného zamestnanca: psychológ/psychologička

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, študijný program môže byť zameraný aj na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo       pracovnú a organizačnú psychológiu alebo

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, splnenie kvalifikačnej predpoklady pre učiteľa, majstra odbornej výchovy alebo vychovávateľa a rozširujúce štúdium alebo

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, splnenie kvalifikačnej predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga a rozširujúce štúdium

 

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Iné doplňujúce údaje: nástup 1.9.2020 (úväzok 20%)

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 162,1 € v závislosti od platovej triedy + zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zašlite poštou alebo mailom do 30.07.2020

 

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, výberové konanie sa uskutoční koncom augusta.

  

V Košiciach, 09.07.2020                                                      PaedDr. Radoslav Lukács

                                                                                                          riaditeľ školy