Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Želiarska 4, KE

 V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

 

Kontakt:        055/6367007

                        zszelke@gmail.com

 

Kategória pedagogického zamestnanca:  učiteľ/ka

 

Podkategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ/ka  pre nižšie stredné vzdelávanie          II. stupeň ZŠ - matematika

 

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)
  • od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace.
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace.

 

Doplňujúce informácie:

  • pracovný pomer s predpokladaným nástupom 1. 10. 2022
  • pracovný úväzok 100%
  • žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je možné podať poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail:zszelke@gmail.comdo   9. 2022

 

Na základe predložených dokumentov budú na osobný pohovor pozvaní iba vybraní uchádzači.

 

Košice 17. 8. 2022

 

Mgr. Viera Kuliková

riaditeľka školy