Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca na zástup počas dlhodobej neprítomnosti.

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola s materskou školou,

Želiarska 4

Košice

 

Kategória voľného pracovného miesta:

učiteľka materskej školy

 

Podkategória pedagog. zamestnanca:

učiteľ pre materské školy

 

Kvalifikačné predpoklady:

požadovaný stupeň vzdelania

znalosť anglického jazyka

hra na hudobný nástroj

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

 

Požadované doklady:

životopis, žiadosť  a súhlas so spracovaním osobných údajov zaslané e-mailom,

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti.

Čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Platové zaradenie a plat: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Nástup do zamestnania:

  1. 9. 2020

 

Informácie:

na tel.: 055 636 7007, 055 636 9518

e-mail: zszelke@gmail.com

web: www.zszelke.edu.sk

Žiadosti posielať do 30.05.2020 na mszeliarska@gmail.com

Vedenie školy pozve uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky predpoklady, na osobný pohovor.

 

Mgr. Viera Kuliková

riaditeľka školy