Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

 

Kontakt:        055/6367007

                        zszelke@gmail.com

 

Pozícia pedagogického zamestnanca: učiteľ/ka pre druhý stupeň ZŠ

                                                                          aprobácia: anglický jazyk

 

Kvalifikačné predpoklady: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe. 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
  • doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)

od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace

 

Doplňujúce informácie:

 

  • zastupovanie počas MD
  • pracovný pomer s predpokladaným nástupom 1. 9. 2020
  • žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov poslať elektronicky na e-mail:zszelke@gmail.com do 17. 6. 2020.

 

Na základe predložených dokumentov budú na osobný pohovor pozvaní iba vybraní uchádzači.

 

 

 

Mgr. Viera Kuliková

riaditeľka školy