Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Slobody 1, Košice

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola Slobody 1, 040 11 Košice

Kontakt:

055/6438665

Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ

Kvalifikačné predpoklady:

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky:

V zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky započítanej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Motivačný list

Doklady o dosiahnutom vzdelaní preukazujúce kvalifikačné predpoklady doniesť  osobne alebo zaslať elektronicky   do 30.8.2022   na adresu:  riaditelka@zsslobody.eu

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

Iné doplňujúce údaje:

1 pracovné miesto na 100% úväzok

1 pracovné miesto na 50% úväzok

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2023 s trojmesačnou skúšobnou dobou .

Nástup do zamestnania: ihneď.

                                                                                                             Mgr. Anna Demeterová

                                                                                                                riaditeľka  školy