Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Tomášikova 31, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/ka


Podkategória pedagog. zamestnanca: učiteľ/ka fyziky

 

Kvalifikačné predpoklady: Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Kvalifikačná požiadavka:vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo fyziky


Požadované doklady: 
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  

  údajov

- motivačný list
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky po vyzvaní: 
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace   

   (§ 9 a § 16 ods. (1) a (2) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a  

    odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

    predpisov)

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzať požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

 

 

Platové podmienky:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.


Nástup do zamestnania: ihneď

  

Pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie za učiteľku na PN), úväzok (10 hod.)


Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail zstomke31@gmail.com .


Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt:0556331803,0911886810, e - mail: zstomke31@gmail.comKošice,  09.05.2023                                                        PaedDr. Renáta Obšatníková

                                                                                               riaditeľka školy