Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Trebišovská 10, Košice

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Začiatok pracovného pomeru od 1. septembra 2020

 

Špeciálny pedagóg

Kategória

Špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika
  2. špeciálna pedagogika – nepedagogický smer
  3. špeciálna pedagogika – poradenstvo v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium
  4. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
  5. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
  6. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

 

Platové podmienky

V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov (od 976,50 € - 6. platová trieda, začínajúci PZ + dĺžka praxe podľa predložených dokladov).

 

Požadované doklady

- žiadosť,

- životopis,

- súhlas so spracovaním osobných údajov,

- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

 

Všetky doklady je potrebné doručiť e-mailom

do 31. júla 2020 na riaditeľstvo školy.

 

Košice 07. 07. 2020

Mgr. Peter Fábry – riaditeľ školy