Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Trebišovská 10, Košice

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Začiatok pracovného pomeru od 12. októbra 2020

 

Učiteľ slovenského jazyka a literatúry a biológie

 

Kategória

Učiteľ

 

Podkategória

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Základná škola

Trebišovská 10

040 11 Košice

 

Kontakt

zstrebke@gmail.com

tel.č.: 055/6424647

 

Kvalifikačné predpoklady

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

kvalifikácia na vyučovanie daných predmetov na 2. stupni

 

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov (od 915,00 € - 6. platová trieda, začínajúci učiteľ + dĺžka praxe podľa predložených dokladov).

 

 

Požadované doklady

- žiadosť,

- životopis,

- súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Všetky doklady je potrebné doručiť poštou, e-mailom, alebo osobne

do 6. októbra 2020 na riaditeľstvo školy.

Pohovor sa uskutoční 7. októbra 2020 o 8.00 hod.