Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Trebišovská 10, Košice

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice

Kontakt: zstrebke@gmail.com, tel.č.: 055/6424647

 

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Začiatok pracovného pomeru od 1. september 2023

 

 

Pedagogický asistent – 50% úväzok

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Základná škola

Trebišovská 10

040 11 Košice

 

Kontakt

zstrebke@gmail.com

tel.č.: 055/6424647

 

Kvalifikačné predpoklady

kvalifikácia na miesto pedagogický asistent

 

Požadované doklady

- žiadosť,

- životopis,

- doklady preukazujúce kvalifikovanosť,

- súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Platové podmienky

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

 

 

Všetky doklady je potrebné doručiť poštou, e-mailom, alebo osobne

do 30. augusta 2023 na riaditeľstvo školy.

 

 

Košice 21. 08. 2023

 

 

Mgr. Peter Fábry – riaditeľ školy