Prejsť na obsah

Výberové do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE NAKLADANIE S MAJETKOM

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu:

REFERENT  PRE  NAKLADANIE S MAJETKOM

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním  na stavebníctvo, prípadne právo. 

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z., o výkone práce vo verejnom záujme,
 • minimálne  3 roky praxe v oblasti riešenia majetkových vzťahov,
 • znalosti v oblasti právnych predpisov:
 • 401/1991 Zb. o meste Košice,
 • 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • 138/1991 Zb. o majetku obcí,
 • 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových  priestorov,
 • 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní,
 • Štatút mesta Košice a Všeobecne záväzné nariadenia mesta.
 • znalosť práce s PC, MS Office, MS Outlook, Gisplan, program katastra nehnuteľností,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
 • samostatnosť, flexibilita, odolnosť voči stresu.

 

 Pracovná náplň:

 • zabezpečenie celého procesu nakladania s majetkom mesta,
 • vyhotovovanie a prehodnocovanie zmluvných vzťahov s FO a PO,
 • riešenie metodickej a koordinačnej činnosti vo vzťahu ku všetkým správcom a nájomcom mestského majetku,
 • prípravu podkladov pre rozhodovanie samosprávnych orgánov pri nakladaní s

majetkom,

 • rokovanie so žiadateľmi,
 • účasť na fyzických obhliadkach, fyzickom odovzdávaní a preberaní majetku mesta vrátane vyhotovenia protokolu,
 • zabezpečovanie správy a údržby neprenajatého a nezvereného majetku mesta.

 

 Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.

Ponúkaná mzda:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, výška funkčného platu najmenej  932,50 €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:

 • osobný dotazník (v prílohe),
 • profesionálny životopis,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.

 

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke

v termíne do  : 17.08.2020

na adresu:
Mesto Košice

Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Na obálku uviesť „ Výberové konanie  referent pre nakladanie s majetkom  – MMK -  neotvárať“.

            Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.         

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice