Prejsť na obsah

Výberové konania na riaditeľov materských škôl

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie
na funkciu riaditeľov materských škôl v Košiciach

1. Materská škola B. Němcovej 4, Košice
2. Materská škola Park mládeže 4, Košice
3. Materská škola Bystrická 34, Košice
4. Materská škola Watsonova 2, Košice
5. Materská škola Žiacka 18, Košice

Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a
zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé MŠ sa nachádzajú v prílohách


Termín podania prihlášky: 27.5.2015

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Magistrát mesta Košice
Oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať - doručiť v zalepenej obálke s upozornením„neotvárať - výberové konanie na funkciu riaditeľa + príslušná škola.".

Košice 4.5.2015

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, v.r.


/Zdroj: oddelenie školstva MMK/