Prejsť na obsah

Výberové konania na riaditeľov materských škôl

Primátor mesta Košice vyhlasuje

podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie
na funkciu riaditeľov materských škôl v Košiciach

1. Materská škola Hronská 7, 040 11 Košice
2. Materská škola Húskova 45, 040 23 Košice
3. Materská škola Ipeľská 10, 040 11 Košice
4. Materská škola Jenisejská 24, 040 12 Košice
5. Materská škola Kalinovská 9, 040 22 Košice
6. Materská škola Miškovecká 20, 040 11 Košice
7. Materská škola Moldavská 23, 040 11 Košice
8. Materská škola Muškátová 7, 040 11 Košice
9. Materská škola Obrancov mieru 16, 040 01 Košice
10. Materská škola Obrancov mieru 20, 040 01 Košice
11. Materská škola Oštepová 1, 040 01 Košice
12. Materská škola Ovručská 14, 040 22 Košice
13. Materská škola Polianska 4, 040 01 Košice
14. Materská škola Turgenevova 38, 040 01 Košice
15. Materská škola Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským , Žižkova 4, 040 01 Košice
16. Materská škola Lorinčík 15, 040 11 Košice
17. Materská škola Kovaľská 12/A, 040 15 Košice

Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a
zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé MŠ sa nachádzajú v prílohách


Termín podania prihlášky: 09.05.2014

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Magistrát mesta Košice
Oddelenie strategického rozvoja
Referát školstva, športu a mládeže
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať - doručiť v zalepenej obálke s upozornením „neotvárať - výberové konanie na funkciu riaditeľa + príslušná škola."

Košice 16.04.2014

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH


/Zdroj: referát školstva, športu a mládeže MMK/