Prejsť na obsah

Výberové konanie - Generálny manažér Košickej Futbalovej Arény

V súvislosti s opatreniami COVID-19 prerušený proces výberového konania na pozíciu Generálny manažér Košickej futbalovej arény a.s., sa ruší.
 
Dôvodom zrušenia tohto výberového konania je aktuálna finančná situácia mesta Košice, chýbajúce zdroje na dofinancovanie dokončenia samotnej arény.
To má dopad aj na spustenie samotnej Košickej futbalovej arény.
 
V prípade, že sa aktivita na spustení Košickej futbalovej aréne obnoví a pozícia generálneho manažéra bude opäť aktuálna, budeme o tejto skutočnosti informovať.

Košická Futbalová Aréna akciová spoločnosť
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,
www.kosice.sk/mesto/kosicka-futbalova-arena-a-s-
 
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:
 
GENERÁLNY MANAŽÉR
KOŠICKEJ FUTBALOVEJ ARÉNY
 
Miesto práce: Košice, sídlo obchodnej spoločnosti
 
Minimálny základný plat: základná platová zložka je od 2.000 €/brutto/mesačne. Flexibilná platová zložka bude stanovená vopred a naviazaná na dosahovanie ročných výkonnostných ukazovateľov a plnenie manažérskych cieľov.
 
Uzávierka prihlášok na výberové konanie:  28.02.2020 (do 12,00 hod.)
 
Máte, čo je potrebné, aby ste začali písať novú históriu futbalu v Košiciach?
 
Základné ciele:
 • Úspešne uviesť KFA do prevádzky (prevzatie stavby, dodávateľské vzťahy, personálne a finančné zdroje)
 • Komplexne riadiť KFA (finančné, personálne, dodávateľské vzťahy, kvalita služieb pre interných a externých zákazníkov)
 • Prípraviť krátkodobú a dlhodobú stratégiu fungovania KFA.
 • Zabezpečiť finančnú udržateľnosť fungovania KFA
 • Zastupovať KFA na národnej a medzinárodnej úrovni
 • Vyhľadávať a aplikovať nové dostupné technológie pre rozvoj, atraktivitu a finančnú efektivitu chodu KFA
 
Zodpovednosti a pracovná náplň:
 • Úspešné riadenie tímu, nastavenie dobrých dodávateľských vzťahov a vzťahov s partnermi
 • Interná a externá komunikácia, marketing KFA
 • Riadenie a administrácia všetkých aktivít KFA (bezpečnostné otázky, čistota ihriska, technické požiadavky)
 • Technický stav KFA a zabezpečenie všetkých potrebných povolení na prevádzku
 • Efektívne plánovanie a organizovanie vyťaženosti KFA
 • Organizačné a technické zabezpečenie jednotlivých zápasov, podujatí
 • Zabezpečenie vysokých štandardov bezpečnosti
 • Dodržiavanie platnej legislatívy, platných predpisov a noriem (UEFA,SFZ)
 • Ekonomicky efektívne hospodárenie a dosahovanie finančných plánov
 • Organizačné zabezpečenie činnosti riadiacich a dozorných orgánov KFA
 
Očakávané odborné predpoklady, spôsobilosti, a požiadavky: 
 • Vysokoškolské vzdelanie II stupňa – výhodou ekonomické, manažment alebo technického zamerania,
 • Skúsenosti so správou a prevádzkou športovísk, administratívnych komplexov a pod.
 • ekonomické znalosti nevyhnutné na vedenie spoločnosti (tvorba rozpočtu, ekonomické riadenie spoločnosti, riadenie nákladov spoločnosti, controling, reporting a pod.);
 • Prehľad v dennej operatíve a procesoch pri správe objektov, ako sú elektrické, mechanické, audio a video, HVAC, vodné inžinierstvo a ich správa,
 • Skúsenosti s prípravou a organizovaním športových, kultúrnych a iných podujatí – prax zo zahraničia je vítaná,
 • Skúsenosti vo vedení obchodných rokovaní a správe zmluvných vzťahov,
 • Počítačová gramotnosť na vysokej úrovni: MS Office, MS projekt,
 • Znalosť obchodnej angličtiny na úrovni C1, vítané sú aj ďalšie jazykové znalosti,
 • Skúsenosti v oblasti riadenia projektov, ako aj s procesmi obstarávania, schopnosť čítať projektovú dokumentáciu - výhodou,
 • Zručnosti a skúsenosti v oblasti stratégie a plánovania, ako aj pri zostavovaní rozpočtu, stratégii, koncepcií a vypracovaní štúdií finančnej uskutočniteľnosti,
 • Schopnosť zachovávať prísnu dôvernosť a silnú pozornosť k detailom,
 • Vynikajúci prístup k partnerom, schopnosť prispôsobenia sa multikultúrnemu prostrediu; na vysokej úrovni zvládanie medziľudských vzťahov, vedenia a budovania tímového ducha; silné vyjednávacie a prezentačné zručnosti,
 • Zodpovedný prístup, odolnosť voči stresu a časová flexibilita,
 • Schopnosť prijímať samostatné rozhodnutia a niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť,
 • Mobilizovať myslenie zamestnancov na dosahovanie ekonomických a podnikateľských výsledkov,
 • Morálna bezúhonnosť a integrita uchádzača,
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
 
Podmienky účasti vo výberovom konaní:
 
V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní je nevyhnutné zaslať vyhlasovateľom požadované podklady výhradne e-mailom na vk-kfa@kosice.sk. Do predmetu správy je nutné uviesť : „Výberové konanie – Generálny manažér KFA“.
Prípadné otázky adresujte výhradne elektronicky na vk-kfa@kosice.sk.
 
Zoznam požadovaných dokladov: 
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 • motivačný list naviazaný na pracovnú pozíciu;
 • štruktúrovaný životopis, s uvedením doterajšej praxe podpísaný uchádzačom;
 • zoznam referencií od predchádzajúcich zamestnávateľov, s uvedením kontaktu na konkrétnu osobu za účelom overenia referencie;
 • súhlas so spravovaním osobných údajov – podpisuje uchádzač vo svojom mene.
 • čestné vyhlásenie o osobných údajoch vo vzťahu k referujúcim osobám – podpisuje uchádzač vo svojom mene. Vzor dokumentu je v prílohe č.1.
 
Uchádzač je povinný pripojiť a zaslať každý dokument zvlášť formou výlučne vo formáte PDF (buď export alebo riadny scan). Fotografie vytvorené mobilom nebudú akceptované.
 
Uzávierka prihlášok na výberové konanie:  28.02.2020 (do 12,00 hod.)
 
Predpokladaný nástup na pozíciu: od 01.04.2020, prípadne dohodou.
 
Pracovná pozícia sa neobsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži pre výber najvhodnejšieho uchádzača pre danú pozíciu. Na základe výsledkov odporúčania výberovej komisie o obsadení pozície rozhodne predstavenstvo spoločnosti KFA.
 
Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač berie na vedomie a súhlasí, že:
 • do výberového konania budú zaradení výhradne uchádzači, ktorí riadne a včas predložili všetky požadované doklady;
 • výberová komisia má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor,
 • uchádzač, pozvaný na osobný pohovor je povinný zdokladovať svoje deklarované vzdelanie a bezúhonnosť (poskytnutím potrebných dokladov a podkladov);
 • na vypočutie pred výberovú komisiu budú pozvaní výhradne uchádzači, ktorí najlepšie splnia požadované kritéria;
 • zaslaním prihlášky a požadovaných dokladov nevzniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor ani na ďalšiu účasť vo výberovom procese;
 • o termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru a vypočutia výberovou komisiou, bude vybraný uchádzač informovaný výhradne elektronickým spôsobom;
 
 
Mgr. Marcel Gibóda
predseda predstavenstva