Prejsť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ riaditeľky Základnej školy Bukovecká 17, Košice

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE

vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

V Ý B E R O V É K O N A N I E

na funkciu riaditeľa/ riaditeľky:
Základnej školy Bukovecká 17, Košice

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:
- Ukončené vysokoškolské vzdelanie požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :
- Prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní a absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- doklad o bezúhonnosti - odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaná koncepcia príslušnej školy v rozsahu 1 – 2 strany/A4
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Termín podania prihlášky: 21.08.2006

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:
Magistrát mesta Košice
oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.
Na obálke uveďte odosielateľa a „VK ZŠ Bukovecká 17". NEOTVÁRAŤ .


Košice 24.07.2006
Ing. František Knapík