Prejsť na obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach

Mesto Košice
so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
RIADITEĽA
príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
so sídlom Rastislavova 79, 040 01 Košice

Kvalifikačné predpoklady:
· vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Ďalšie požiadavky:
· minimálne 5 rokov riadiacej praxe,
· trestná bezúhonnosť - spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p.,
· organizačné a komunikačné schopnosti,
· znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
· štruktúrovaný životopis,
· osobný dotazník k výberovému konaniu – viď. príloha dole,
· motivačný list, ktorého súčasťou bude návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja príspevkovej organizácie Správy mestskej zelene v Košiciach,
· úradne overený doklad o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa,
· výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
· čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Uzávierka prihlášok na výberové konanie: 28.08.2015
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť (poštou alebo osobne) v zalepenej obálke v uvedenom termíne na adresu Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na obálku uveďte „Výberové konanie – riaditeľ Správy mestskej zelene v Košiciach - neotvárať"

Uchádzači, ktorých obálky nebudú obsahovať požadované doklady alebo budú doručené
po stanovenom termíne, nebudú zaradení do výberového konania.
Termín a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky týmto výberovým konaním, oznámené písomne.

Upozornenie pre uchádzačov: Pracovná pozícia riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice sa neobsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži pre výber najvhodnejšieho uchádzača pre danú pozíciu. Riaditeľa príspevkovej organizácie menuje Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na základe návrhu primátora mesta Košice (§ 11 ods. 4 písm. l) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.).


/Zdroj: referát riadenia obch. spoločností a mestských organizácií MMK/

Prílohy