Prejsť na obsah

Výberové konanie na obsadenie miesta NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie a osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície

Ďalšie kritéria a požiadavky:

- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti odpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- znalosti v oblasti ekonomiky a práva
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
- minimálne 5 rokov riadiacej praxe
- zbrojný preukaz

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.

Prihlášku do výberového konania spolu s vyplneným osobným
dotazníkom, profesionálnym životopisom, dokladom o vzdelaní,
osvedčením o odbornej spôsobilosti, potvrdením o riadiacej praxi, lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti na výkon tejto funkcie, zbrojným preukazom a odpisom z registra trestov je potrebné
zaslať v zalepenej obálke v termíne do 9.9.2005
na adresu:

Mesto Košice
referát PaM a personalistiky,
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Prílohy