Výberové konanie na pozíciu Generálny manažér Košickej Futbalovej Arény

Dňa 19.03.2021 bolo OBNOVENÉ Výberové konanie na pozíciu Generálny manažér KFA.

 
Košická Futbalová Aréna akciová spoločnosť
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,
www.kosice.sk/mesto/kosicka-futbalova-arena-a-s-
 
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:
 
GENERÁLNY MANAŽÉR
KOŠICKEJ FUTBALOVEJ ARÉNY
 
Miesto práce: Košice, sídlo obchodnej spoločnosti
 
Minimálny základný plat: základná platová zložka je od 2.500 €/brutto/mesačne
 
Uzávierka prihlášok na výberové konanie07.04.2021 (do 12,00 hod.)
Nový termín štvrtok 15.04.2021 (do 16.00 hod.)
 
Máte, čo je potrebné, aby ste začali písať novú históriu futbalu v Košiciach?
 
Základné ciele:
 • Úspešne uviesť KFA do prevádzky (prevzatie stavby, dodávateľské vzťahy, personálne a finančné zdroje)
 • Komplexne riadiť KFA (finančné, personálne, dodávateľské vzťahy, kvalita služieb pre interných a externých zákazníkov)
 • Prípraviť krátkodobú a dlhodobú stratégiu fungovania KFA.
 • Zabezpečiť finančnú udržateľnosť fungovania KFA
 • Zastupovať KFA na národnej a medzinárodnej úrovni
 • Vyhľadávať a aplikovať nové dostupné technológie pre rozvoj, atraktivitu a finančnú efektivitu chodu KFA
 
Zodpovednosti a pracovná náplň:
 • Úspešné riadenie tímu, nastavenie dobrých dodávateľských vzťahov a vzťahov s partnermi
 • Interná a externá komunikácia, marketing KFA
 • Riadenie a administrácia všetkých aktivít KFA (bezpečnostné otázky, čistota ihriska, technické požiadavky)
 • Technický stav KFA a zabezpečenie všetkých potrebných povolení na prevádzku
 • Efektívne plánovanie a organizovanie vyťaženosti KFA
 • Organizačné a technické zabezpečenie jednotlivých zápasov, podujatí
 • Zabezpečenie vysokých štandardov bezpečnosti
 • Dodržiavanie platnej legislatívy, platných predpisov a noriem (UEFA,SFZ)
 • Ekonomicky efektívne hospodárenie a dosahovanie finančných plánov
 • Organizačné zabezpečenie činnosti riadiacich a dozorných orgánov KFA
 
Očakávané odborné predpoklady, spôsobilosti, a požiadavky: 
 • Vysokoškolské vzdelanie II stupňa – výhodou ekonomické, manažment alebo technického zamerania,
 • Skúsenosti so správou a prevádzkou športovísk, administratívnych komplexov a pod.
 • ekonomické znalosti nevyhnutné na vedenie spoločnosti (tvorba rozpočtu, ekonomické riadenie spoločnosti, riadenie nákladov spoločnosti, controling, reporting a pod.);
 • Prehľad v dennej operatíve a procesoch pri správe objektov, ako sú elektrické, mechanické, audio a video, HVAC, vodné inžinierstvo a ich správa,
 • Skúsenosti s prípravou a organizovaním športových, kultúrnych a iných podujatí – prax zo zahraničia je vítaná,
 • Skúsenosti vo vedení obchodných rokovaní a správe zmluvných vzťahov,
 • Počítačová gramotnosť na vysokej úrovni: MS Office, MS projekt,
 • Znalosť obchodnej angličtiny na úrovni B2, vítané sú aj ďalšie jazykové znalosti,
 • Skúsenosti v oblasti riadenia projektov, ako aj s procesmi obstarávania, schopnosť čítať projektovú dokumentáciu - výhodou,
 • Zručnosti a skúsenosti v oblasti stratégie a plánovania, ako aj pri zostavovaní rozpočtu, stratégii, koncepcií a vypracovaní štúdií finančnej uskutočniteľnosti,
 • Schopnosť zachovávať prísnu dôvernosť a silnú pozornosť k detailom,
 • Vynikajúci prístup k partnerom, schopnosť prispôsobenia sa multikultúrnemu prostrediu; na vysokej úrovni zvládanie medziľudských vzťahov, vedenia a budovania tímového ducha; silné vyjednávacie a prezentačné zručnosti,
 • Zodpovedný prístup, odolnosť voči stresu a časová flexibilita,
 • Schopnosť prijímať samostatné rozhodnutia a niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť,
 • Mobilizovať myslenie zamestnancov na dosahovanie ekonomických a podnikateľských výsledkov,
 • Morálna bezúhonnosť a integrita uchádzača,
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
 
Podmienky účasti vo výberovom konaní:
 
V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní je nevyhnutné zaslať vyhlasovateľom požadované podklady výhradne e-mailom na vk-kfa@kosice.sk. Do predmetu správy je nutné uviesť : „Výberové konanie – Generálny manažér KFA“.
Prípadné otázky adresujte výhradne elektronicky na vk-kfa@kosice.sk.
 
Zoznam požadovaných dokladov: 
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 • motivačný list naviazaný na pracovnú pozíciu;
 • štruktúrovaný životopis, s uvedením doterajšej praxe podpísaný uchádzačom;
 • zoznam referencií od predchádzajúcich zamestnávateľov, s uvedením kontaktu na konkrétnu osobu za účelom overenia referencie;
 • súhlas so spravovaním osobných údajov – podpisuje uchádzač vo svojom mene.
 • čestné vyhlásenie o osobných údajoch vo vzťahu k referujúcim osobám – podpisuje uchádzač vo svojom mene. Vzor dokumentu je v prílohe č.1.
 
Uchádzač je povinný pripojiť a zaslať každý dokument zvlášť formou výlučne vo formáte PDF (buď export alebo riadny scan). Fotografie vytvorené mobilom nebudú akceptované.
 
Uzávierka prihlášok na výberové konanie:  07.04.2021 (do 12,00 hod.)
 
Predpokladaný nástup na pozíciu: od 01.05.2021, prípadne dohodou.
 
Pracovná pozícia sa neobsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži pre výber najvhodnejšieho uchádzača pre danú pozíciu. Na základe výsledkov odporúčania výberovej komisie o obsadení pozície rozhodne predstavenstvo spoločnosti KFA.
 
Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač berie na vedomie a súhlasí, že:
 • do výberového konania budú zaradení výhradne uchádzači, ktorí riadne a včas predložili všetky požadované doklady;
 • výberová komisia má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor,
 • uchádzač, pozvaný na osobný pohovor je povinný zdokladovať svoje deklarované vzdelanie a bezúhonnosť (poskytnutím potrebných dokladov a podkladov);
 • na vypočutie pred výberovú komisiu budú pozvaní výhradne uchádzači, ktorí najlepšie splnia požadované kritéria;
 • zaslaním prihlášky a požadovaných dokladov nevzniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor ani na ďalšiu účasť vo výberovom procese;
 • o termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru a vypočutia výberovou komisiou, bude vybraný uchádzač informovaný výhradne elektronickým spôsobom;
 
 
Mgr. Marcel Gibóda
predseda predstavenstva