Prejsť na obsah

Výberové konanie na pozíciu VEDÚCI/A EKONOMICKÉHO A MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO REFERÁTU pre MsP

MESTO KOŠICE – Mestská polícia mesta Košice 
 
vyhlasuje konanie na výber pracovníka na pozíciu
 
VEDÚCI/A  EKONOMICKÉHO A MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO REFERÁTU
s termínom nástupu: 1. júl 2023
 
 
Neodpustiteľné predpoklady:
  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
  • prax na úseku ekonomického zamerania vo verejnej správe minimálne 3 roky.
 
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
  • rozpočtovníctvo, mzdové účtovníctvo, MTZ,
  • znalosť právnych predpisov v oblasti verejnej správy,
 
 
Uchádzači zasielajú žiadosti o prijatie do 12.06.2023 na adresu:
 
Mestská polícia mesta Košice
ulica Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
prostredníctvom Slovenskej pošty, osobne do podateľne mesta Košice, mailom
 
 
Záujemcovia predložia nasledovné dokumenty:
  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
  • štruktúrovaný životopis,
  • dokladom o vzdelaní,
  • doklad o požadovanej dĺžke praxe.
 
Platové náležitosti:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom  
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
Kontakty:
Email: msp@kosice.sk
 
Ing. Čereiová  Diana  055/6419485; 0918937306
Mgr. Proks Pavol   055/6419411; 0918937416
 
/Zdroj: Mestská polícia mesta Košice/