Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra Krčméryho 2 v Košiciach

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“)
Mesto Košice
 
vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na
 
a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.9.2022 o 10:00 hod. v priestoroch
Komunitného centra, Krčméryho 2, 040 11 Košice.
 
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 26.9.2022 do konca pracovnej doby (15:30). Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
 
 
Viac informácií o výberovom konaní zahŕňajúce zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania a kvalifikačné predpoklady uchádzačov o zamestnanie sa nachádza v prílohe