Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Referent pre dopravu

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu:
 
REFERENT  PRE  DOPRAVU
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na dopravu alebo stavebníctvo alebo urbanizmus a architektúru
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • minimálne 3 roky odbornej praxe,
 • znalosti v oblasti cyklodopravy a dopravy všeobecne, resp. aktívny záujem o túto problematiku,
 • znalosť práce na PC, MC Office,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
 • samostatnosť, flexibilita,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.
 
Pracovná náplň
 
 • príprava koncepčných materiálov v oblasti dopravy ( najmä v oblasti pešej a cyklistickej dopravy),
 • príprava projektov v oblasti dopravy – cyklochodníky, cyklotrasy,
 • kontrolovanie dodržiavania interných smerníc, technických noriem, technických predpisov a právnych predpisov, príprava podkladov pre verejné obstarávanie a zmluvy,
 • ostatné úlohy vyplývajúce z danej pracovnej pozície.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  804,50 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • motivačný list,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk ). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do  :  05.06.2020
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – cyklodoprava -  neotvárať“.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                            
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice