Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre dopravu

Mesto Košice, TR. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:

REFERENT PRE DOPRAVU

Minimálne požadované vzdelanie
- vysokoškolské II. stupňa v odbore „doprava - dopravné stavby" respektíve zodpovedajúcom odbore

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z., osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- ovládanie programov Microsoft Excel, Microsoft Word (Cad, Open Office, Photoshop )
- minimálne 1 rok praxe v odbore doprava
- znalosti v oblasti dopravy a príslušných právnych predpisov
- schopnosť analyticky a koncepčne myslieť
- samostatnosť ,flexibilita
- jazykové znalosti anglický jazyk ( ďalší jazyk nemecký )
- komunikačné schopnosti
- vodičský preukaz skupiny B
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
- osobný dotazník
- motivačný list
- potvrdenie o praxi
- profesionálny životopis
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov

Osobný dotazník k žiadosti je uložený v prílohe.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do :31.10.2015

na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Na obálku uviesť „ Výberové konanie – UHA doprava- neotvárať"


/Zdroj: Referát personalistiky MMK/

Prílohy