Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE STAVEBNÝ DOZOR

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE STAVEBNÝ DOZOR
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so stavebným, dopravným alebo technickým zameraním.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • odborná prax v oblasti dopravných stavieb min. 3 roky,
 • znalosť práce s MS Office (Word, Excel, Powerpoint) - pokročilý,
 • znalosť noriem a predpisov v danom odbore,
 • skúsenosť s projektovým riadením a prípravou stavieb,
 • výkon činnosti stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho v zmysle platného osvedčenia podľa zákona č.138/1992 Zb. výhodou, resp. ochota absolvovať skúšky odbornej spôsobilosti,
 • vodičský preukaz sk. B,
 • organizačné schopnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita a spoľahlivosť.
 
Pracovná náplň
 • komunikácia s dotknutými orgánmi pri príprave a realizácii investičných zámerov pri výstavbe a rekonštrukcii ciest a mostov,
 • zodpovedá za prípravu, kontrolu a realizáciu opráv ciest a mostov,
 • výkon stavebného dozoru pri realizácii investičných zámerov,
 • zabezpečuje realizácie od odovzdania staveniska po prevzatie hotového diela,
 • monitoring na pridelených stavbách s vyhotovením správy a fotodokumentácie,
 • zabezpečuje podklady a žiadosti pre vydanie stavebných povolení a ohlásení stavebných úprav,
 • kontrola projektových dokumentácií v prípravnej fáze projektov,
 • príprava plánov investičných akcií cestnej siete a mostov,
 • technická evidencia objektov po protokolárnom prevzatí verejnej práce do užívania, reklamácia chybného a/alebo neúplného diela u zmluvného partnera,
 • zabezpečuje obhliadky mostov a ich údržbu,
 • vyhotovuje mostné listy u mostov na mestských komunikáciách a štátnych cestách II. a III. triedy.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 600 €.
 
Benefity:
 • možnosť profesijného a odborného rastu,
 • práca v stabilnej organizácii,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • týždenný pracovný čas zvýhodnený v porovnaní so Zákonníkom práce,
 • pružný pracovný čas,
 • dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • kópia oprávnenia na výkon činnosti stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho kópia oprávnenia na výkon činnosti stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho (ak je k dispozícii),
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do: 07.10.2023.
 
na adresu:

Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „Výberové konanie - MMK – referent pre stavebný dozor - neotvárať“.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/