Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE URBANIZMUS

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme na Oddelenie útvar hlavného architekta, referát urbanizmu, zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE URBANIZMUS
 
Pridajte sa k nám!
 
Budete sa podieľať na rozvoji a plánovaní budúcnosti Košíc, druhého najväčšieho mesta Slovenskej republiky, presadzovať celomestské vízie a realizovať konkrétne projekty.
V našom tíme budete pracovať s kolegami z rôznych profesií. Vďaka tomu zdieľame skúsenosti, inšpirujeme sa jeden od druhého a podporíme váš profesijný rast odborným celoživotným vzdelávaním.
Sme duchom mladý a neformálny tím. Radi spolu pracujeme a tiež podnikáme spoločné akcie. Našou prácou síce žijeme, ale tiež vieme, že je dôležité oddychovať.
Spoločne tvoríme Košice a práca u nás nie je rutina.
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na architektúru alebo urbanizmus.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosti v oblasti architektúry, urbanizmu a stavebníctva všeobecne,
 • prax v urbanizme a autorizácia SKA vítaná,
 • znalosť práce na PC, GIS, CAD programy, Adobe Photoshop, MS Office,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita.
 
 
Pracovná náplň
 • zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania, vrátane obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územno-plánovacích podkladov,
 • spracováva ÚPP a ÚPD vo vlastnej réžii ÚHA mesta Košice,
 • sústavne sleduje stav platnej ÚPD a podáva návrhy na jej aktualizáciu, zmeny a doplnky,
 • spracováva urbanistické koncepcie pre mesto a jeho časti,
 • prerokováva a pripravuje podklady pre schvaľovanie ÚPD,
 • vypracováva urbanistické podmienky pre umiestňovanie stavieb,
 • pripravuje a spracováva podklady pre vypisovanie urbanistických a architektonických súťaží a konkurzov,
 • vypracováva záväzné odborné stanoviská, vyjadrenia a odborné konzultácie pre orgány mesta, inštitúcie a občanov,
 • sústreďuje podklady a informácie o urbanistickom a stavebnom vývoji mesta, o realizovaných stavbách
 • pripravuje podklady pre vyhlasovanie stavebnej uzávery a ochranných pásiem,
 • zúčastňuje sa práce v súťažných porotách,
 • sleduje legislatívu EÚ v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku,
 • spolupracuje na tvorbe strategických dokumentov mesta,
 • poskytuje súčinnosť pri kontrolných činnostiach a pri prešetrovaní sťažností a petícií a vypracováva stanoviská k nim,
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov hlavného architekta.
 
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 950,50 €.
 
Benefity:
 • možnosť profesijného a odborného rastu,
 • práca v stabilnej organizácii,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • týždenný pracovný čas zvýhodnený v porovnaní so Zákonníkom práce,
 • pružný pracovný čas,
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o odbornej praxi (ak uchádzač absolvoval prax),
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v PREDĹŽENOM termíne do: 18.11.2022.
 
na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ Výberové konanie - MMK – referent pre urbanizmus - neotvárať“.
 
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
 
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/