Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 
REFERENT PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A STAVEBNÝ PORIADOK
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebná fakulta.
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosť právnych predpisov:
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • práca s PC – Windows, MS Office, internet,
 • komunikačné zručnosti – úradný styk s verejnosťou,
 • svedomitosť a spoľahlivosť, odolnosť voči stresu.
 
Pracovná náplň:
Zabezpečuje prenesený výkon štátnej stavebnej správy na vymedzenom úseku stavebného poriadku. Rozsah činnosti vyplýva zo zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších prepisov.
 
Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 237,50 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
Žiadosť do výberového konania je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením
„VK – referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok - neotvárať"
v predĺženom termíne do:  07.04.2024.
 
na adresu:
 
              Mesto Košice
              Referát personalistiky               
              Tr. SNP 48/A
              040 11  Košice
 
Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
 
/Zdroj: referát personalistiky MMK/