Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre verejné osvetlenie a energetické zariadenia

Mesto Košice, TR. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:

REFERENT PRE VEREJNÉ OSVETLENIE A ENERGETICKÉ ZARIADENIA

Minimálne požadované vzdelanie
- stredoškolské s maturitou
- zameranie – elektrotechnické - silnoprúd

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z.,
osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- odborná spôsobilosť podľa § 22 a § 23, resp. § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z.
na zabezpečenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení
- znalosť čítania výkresov, schém a technickej dokumentácie
- implementácia projektov
- schopnosť pracovať samostatne a s tímom
- minimálna prax 5 rokov v odbore
- ovládanie programov Microsoft Excel, Microsoft Word
- komunikačné schopnosti
- vodičský preukaz typu B
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
- osobný dotazník
- profesionálny životopis
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
- overený doklad o odbornej spôsobilosti
- výpis z registra trestov

Osobný dotazník k žiadosti je uložený v prílohe
.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne
do 30.6.2015

na adresu:
Mesto Košice
Tr. SNP 48/A

040 11 Košice

Na obálku uveďte „Výberové konanie - neotvárať"

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.


/Zdroj: Referát personalistiky MMK/

Prílohy