Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre životné prostredie

Mesto Košice, TR. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
REFERENT PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Minimálne požadované vzdelanie
- vysokoškolské II. stupňa so zameraním na životné prostredie

Ďalšie kritéria a požiadavky:
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z.,
osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- ovládanie programov Microsoft Word, Microsoft Excel
- znalosti v oblasti odpadového hospodárstva a príslušných právnych predpisov
- osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu vykonávať štátnu správu
starostlivosti o životné prostredie (vítané)
- min. 3 roky praxe v oblasti životného prostredia
- schopnosť analyticky a koncepčne myslieť
- samostatnosť, flexibilita
- jazykové znalosti anglický jazyk (vítaný)
- komunikačné schopnosti
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
- osobný dotazník
- profesionálny životopis
- potvrdenie o praxi
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov

Osobný dotazník k žiadosti je uložený v prílohe.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do 31.01.2018
na adresu:

Mesto Košice
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.

Na obálku uviesť „Výberové konanie – Referát životného prostredia a energetiky" - neotvárať"


MUDr. Richard Raši, PhD., MPH


/Zdroj: Referát personalistiky MMK/

Prílohy

1. RTF 134,4 KB Osobný dotazník /formát rtf/
2. PDF 55,28 KB Osobný dotazník /formát pdf/