Prejsť na obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Vedúci referátu stavebného úradu

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu:
 
VEDÚCI REFERÁTU STAVEBNÉHO ÚRADU
 
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na stavebníctvo, prípadne právo
 • osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
 
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z., o výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosť právnych predpisov v oblasti stavebného poriadku, najmä
  - zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon),
  - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vyhláška 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavby a o všeobecných technických požiadavkách na
     stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
  - vyhláška 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
  - zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
  - zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  - zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
  - zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
  - zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice,
 • minimálne 5 rokov riadiacej praxe,
 • minimálne 10 rokov odbornej praxe,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, odolnosť voči stresu a kultivované vystupovanie,
 • znalosť jedného svetového jazyka Aj resp. Nj vítaná.
                               
Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.
 
Ponúkaná mzda:  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo  verejnom záujme výška funkčného platu najmenej  1 800,00 €.
 
K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk ),
 • profesionálny životopis,
 • potvrdenie o riadiacej praxi,
 • potvrdenie o odbornej praxi
 • pracovný posudok vydaný zamestnávateľom,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • koncepciu riadenia stavebného úradu  v pôsobností Mesta Košice v rozsahu max. 5 strán/A4,
 • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.
 
 
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke v termíne do 17.06.2020.
na adresu:      Mesto Košice
                        Referát personalistiky
                        Tr. SNP 48/A
                        040 11 Košice
 
Na obálku uviesť „ VK -  vedúci referátu stavebného úradu -  neotvárať“.
 
 
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný  pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo  nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.                                                            
 
 
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice