Prejsť na obsah

Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície Košice v rámci akcie „September mesiac bezpečnosti cestnej premávky

       V zmysle schváleného návrhu príslušníci MsP v rámci akcie „September – mesiac bezpečnosti cestnej premávky" v obhospodarovaných územných obvodoch realizovali nasledujúce aktivity:

1) Dňa 03.09.2007 v čase od 07:00 hod. do 11:00 hod. v súvislosti so začatím nového školského roka zabezpečovali hliadky MsP v spolupráci s  hliadkami PZ SR priechody pre chodcov pri materských a základných školách v Košiciach na uliciach :

a) MČ Košice – Juh
- Gemerská – Rastislavova
- Jantárová – Staničná

b) MČ Košice – Dargovských Hrdinov
- Postupimská
- Fábryho

c) MČ Košice – KVP
- Jána Pavla II.
- Moskovská trieda

d) MČ Košice – Nad Jazerom
- Jenisejská

e) MČ Košice – Poľov
- Dolina

f) MČ Košice – Sever
- Tomášiková
- Polianska

g) MČ Košice – Staré mesto
- Masarykova

h) MČ Košice – Šaca
- Mládežnícka

i) MČ Košice – Ťahanovce
- Berlínska – Aténska č.1
- Bukurešťská – Aténska
 
j) MČ Košice - Západ
- Trebišovská – Popradská
- Tr. SNP pri FNsP
- Bernolákova

       Realizáciu týchto aktivít zabezpečovalo 30 príslušníkov MsP, ktorí spolu odpracovali 120 hodín. Pri realizácii týchto aktivít nedošlo na zabezpečených priechodoch pre chodcov k žiadnej dopravnej nehode.


       S cieľom zabezpečiť bezpečný priechod školopovinných detí cez cestu po vyznačených priechodoch pre chodcov zabezpečujú príslušníci MsP od septembra 2007 (v rámci kapacitných možností) počas školského vyučovania priechody pre chodcov na uliciach v jednotlivých MČ (napríklad na ul. Masarykovej v MČ Staré mesto, na ul. Berlínskej v MČ Ťahanovce, na ul. Jantárovej a Gemerskej v MČ Juh, na ul. Bernolákovej a Popradskej v MČ Západ, na ul. Jána Pavla II. a Moskovskej v MČ KVP).

2) Dňa 18.09.2007 v čase od 08:15 hod. do 11:30 hod. riaditeľka ZŠ Lechkého v Košiciach v spolupráci s príslušníkmi stanice MsP – KVP a KR PZ v Košiciach zrealizovala dopravnú súťaž pre žiakov uvedenej základnej školy spojenú s ukážkou výstroje a výzbroje MsP Košice.
       Realizáciu tejto akcie zabezpečovali 2 príslušníci MsP, ktorí spolu odpracovali 6,5 hodín.


3) Dňa 19.09.2007 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. bola v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru SR, motorizovanou hliadkou zo stanice MsP – Východ a cyklistickou hliadkou zo stanice MsP – Západ zrealizovaná na detskom ihrisku MŠ Zupkova v Košiciach dopravná súťaž pre žiakov základných škôl.
       Realizáciu tejto akcie zabezpečovali 4 príslušníci MsP, ktorí spolu odpracovali 24 hodín.


4) Dňa 21.09.2007 a 22.09.2007 v čase od 08:00 hod. do 09:30 hod. a v čase od 17:00 hod. do 18:30 hod. príslušníci zo stanice MsP – Stred zrealizovali preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na cyklistov a chodcov a na dodržiavanie používania cyklistického chodníka na Hlavnej a Čermeľskej ulici v Košiciach. Zároveň boli malým cyklistom rozdané propagačné materiály. Počas tejto preventívno - bezpečnostnej akcie neboli zistené žiadne priestupky na úseku dopravy.
       Realizáciu tejto akcie zabezpečovalo 4 príslušníci MsP, ktorí spolu odpracovali 12 hodín.


5) Dňa 26.09.2007 v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. bola na vybraných stanovištiach taxislužieb v meste Košice vykonaná preventívno-bezpečnostná akcia zameraná na dodržiavanie zák. č. 168/1996 Z. z. (o podmienkach prevádzkovania taxislužieb). Počas uvedenej akcie bolo skontrolovaných celkovo 30 vozidiel taxislužieb, pričom bolo zaznamenaných celkove 6 prípadov porušenia ustanovenia predmetného zákona. Vo všetkých prípadoch bola uložená lehota na odstránenie nedostatkov v termíne do 15.10.2007.
       Realizáciu tejto akcie zabezpečovalo 10 príslušníkov MsP, ktorí spolu odpracovali 20 hodín.


6) V mesiaci september 2007 velitelia staníc MsP zrealizovali na niektorých košických ZŠ a MŠ celkove 26 prednášok a besied o dopravnej výchove, ktoré boli určené pre žiakov I. a II. stupňa.


7) V hodnotenom období sme riešili 1407 prípadov porušenia §-u 22 ods.1 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Z toho sme 672 prípadov riešili v blokovom konaní, 354 prípadov sme riešili blokom na pokutu na mieste nezaplatenú, 105 prípadov oznámením o priestupku a 276 prípadov dohovorom.

       Celkovo sa na realizácii aktivít počas konania sa akcie „September – mesiac bezpečnosti cestnej premávky" zúčastnilo 50 príslušníkov MsP, ktorí spolu odpracovali 182,5 hodín.
Zdroj: Oddelenie výchovy, školenia a výcviku MsP Košice