Prejsť na obsah

Významní Košičania dostali ocenenia

V Historickej radnici na Hlavnej ulici si v rámci osláv Dňa mesta Košice prevzalo 7. mája z rúk primátora mesta Richarda Rašiho 33 jednotlivcov a 11 kolektívov „Cenu mesta Košice", ale aj ceny a plakety košického primátora.

"Dovoľte mi, aby som zo srdca poďakoval vám všetkým nielen za seba, ale aj za všetkých Košičanov. Za vašu prácu a výsledky, ktoré ste v nej dosiahli na prospech celého mesta. Za to, že žijete čestne a najmä obetavo pre nás všetkých," prihovoril sa oceneným primátor Richard Raši.

Cenu mesta Košice si z Historickej radnice odnieslo 8 jednotlivcov a 3 kolektívy, cenu primátora mesta 15 jednotlivcov a 3 kolektívy a plaketu primátora 10 jednotlivcov a takisto 5 kolektívov.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo „CENU MESTA KOŠICE":

Jednotlivci:
1. Mgr. art. Boba Brella, in memoriam - Za celoživotný umelecký prínos a reprezentáciu mesta Košice
2. PhDr. Jozef Kravec, in memoriam - Za výsledky profesionálnej práce i jeho amatérsku výtvarnú tvorbu
3. PhDr. Ladislav Kučera, CSc. - Pri príležitosti životného jubilea 90 rokov a za celoživotnú výchovno-pedagogickú prácu, rozvoj slovenskej jazykovedy, za prínos do metodiky vyučovania slovenského jazyka ako i cudzích jazykov
4. MUDr. Bartolomej Magyar - Pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a za celoživotnú záslužnú činnosť v oblasti medicíny a športu
5. prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. - Pri príležitosti životného jubilea 75 rokov a za viac ako štyridsaťročnú propagáciu filatelie obyvateľom a návštevníkom mesta Košice
6. Imrich Skalina - Pri príležitosti životného jubilea 90 rokov a za dlhoročnú obetavú prácu v rôznych oblastiach spoločenského a športového života mesta Košice
7. Peter Stašák - Za celoživotnú prácu v oblasti hudby a spevu, za reprezentáciu krajiny doma i v zahraničí a za propagáciu slovenskej hudobnej tvorby
8. prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc. - Pri príležitosti životného jubilea 90 rokov a za celoživotné zásluhy v oblasti základného výskumu regulácie dýchania a zakladateľskú činnosť v oblasti spánkovej medicíny na Slovensku a v zahraničí

Kolektívy:
1. kolektív Krajského dopravného inšpektorátu v Košiciach a kolektív Okresného dopravného inšpektorátu v Košiciach - Za profesionálny prístup a svedomité plnenie služobných povinností, čím prispeli k zvládnutiu dopravy v meste Košice počas realizácie stavby IKD a MEU
2. kolektív I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach a UNLP Košic - Pri príležitosti 50. výročia založenia prvého lôžkového oddelenia v bývalom Československu
3. Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach - Pri príležitosti 60. výročia vzniku a za úspechy vo vedecko-výskumnej činnosti a zásluhy o rozvoj mesta Košice

Primátor mesta Košice udelil „Cenu primátora mesta Košice":

Jednotlivci:
1. Marián Baloga - Pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a za dlhoročný prínos v oblasti tradičnej kultúry na Slovensku
2. Mgr. Zuzana Bobriková - Pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročný aktívny prínos v oblasti publicistiky a kultúrneho rozvoja mesta Košice
3. Ing. Erika Čorbová - Za dlhodobú obetavú prácu v prospech zanedbaných a opustených psíkov v Košiciach
4. Ing. Marián Gál, PhD., in memoriam - Za záslužnú činnosť v prospech samosprávy a rozvoja mesta Košice
5. Mgr. Marián Glaubic - Pri príležitosti životného jubilea 65 rokov a za dlhoročný aktívny prínos a mimoriadne úspechy v pedagogickej činnosti
6. MUDr. Jozef Ivančo, CSc. - Za celoživotný prínos v oblasti stomatológie, paradentológie a implantológie
7. PhDr. Jozef Jarkovský - Za mimoriadne profesionálne a všeobecne rešpektované výkony počas komentovania vrcholných svetových podujatí, ktoré významne prispievajú aj k šíreniu dobrého mena mesta Košice a k propagácii športového diania v našom meste
8. MUDr. Juraj Mozeš - Pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a za mimoriadny profesionálny a citlivý ľudský prístup v oblasti interného lekárstva
9.Ing. Adriana Nagyov - Za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenska v bojových umeniach
10.JUDr. Jozef Petruš - Pri príležitosti životného jubilea 75 rokov a za významné zásluhy o rozvoj polygrafického priemyslu na Slovensku
11.Peter Polák - Za dlhoročnú športovú reprezentáciu Košíc na bežeckých tratiach doma aj v zahraničí
12.Imeri Rami - Za inovatívny prístup v cukrárenskom priemysle a podporu kultúrnych akcií v meste Košice
13.Mgr. Ivan Šulek - Za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti športu a podiel na získaní titulu „Košice - Európske mesto športu 2016"
14.Róbert Tatraj - Za dlhoročnú športovú reprezentáciu Košíc na slovenských aj svetových maratónskych tratiach
15.MUDr. Ján Virgala - Pri príležitosti životného jubilea 90 rokov a za významný celoživotný prínos a šírenie osvety v oblasti pediatrie a infektológie

Kolektívy:
1. Archív mesta Košice - Za príkladnú starostlivosť o zachovanie archívneho kultúrneho dedičstva a jeho propagáciu doma i v zahraničí
2. kolektív Chirurgickej kliniky LF UPJŠ v Košiciach a Nemocnice Košice-Šaca a.s.
Pri príležitosti 55. výročia založenia a za prínos v rozvoji miniinvazívnej chirurgie na Slovensku
3. Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach
Za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže a výrazný podiel na šírení kultúry a reprezentácii mesta Košice

Primátor mesta Košice udelil „Plaketu primátora mesta Košice":

Jednotlivci:
1.Ing. Zita Bubenková - Za významný prínos v rozvoji verejnoprospešnej činnosti a v skvalitňovaní života seniorov v meste Košice
2.Mgr. Juraj Dudovič - Za celoživotné zásluhy pri rozvoji univerzitného športu v Košiciach
3.Ing. Jozef Eperješi - Za rozvoj a významný prínos v oblasti odborného vzdelávania
4.Štefan Grof - Za dlhoročné darcovstvo krvi a aktívny prístup pri získavaní prvodarcov
5.Pavel Havier - Za zásluhy o rozvoj a úspechy športovej gymnastiky v meste Košice a na Slovensku
6.JUDr. Eva Kucharíková - Za dlhoročný aktívny prínos v oblasti sociálneho zabezpečenia
7.Ing. Milan Murín - Za aktívny prístup v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a starostlivosti o prírodu
8.Ondrej Pástor - Za tridsaťročný profesionálny prístup a odbornú prácu v prospech zachovania ohrozených druhov zvierat
9.Jana Petrušová - Za dlhoročnú aktívnu prácu v spoločenských a zdravotne zameraných organizáciách v meste Košice
10.Boleslav Večeřa - Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov a za celoživotné pôsobenie v športovej oblasti a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v raketovom modelárstve

Kolektívy:
1. Auto Klub Košice - Za viac ako 45 rokov reprezentácie Košíc a Slovenska v medzinárodnom motoristickom svete
2. Kiwanis Club Košice - Pri príležitosti 25. výročia založenia a za presadzovanie a podporovanie najdôležitejších ľudských hodnôt a za spoluprácu pri zabezpečovaní verejnoprospešných, humanitárnych a dobročinných podujatí
3.kolektív Neurochirurgickej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ v Košiciach - Za dlhodobú vysokokvalitnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rámci východoslovenského regiónu
4.Výskumný tím Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pod vedením prof. Ing. Júliusa Zimmermanna, CSc. - Za významný prínos pri budovaní Laboratória experimentálnej fonetiky a komunikácie a za vynikajúce výsledky aplikovateľné v širokej praxi
5. Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach - Pri príležitosti 40. výročia založenia a za mimoriadny prínos v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti a za realizáciu projektov, kultúrnych a osvetových podujatí.


Cena mesta Košice sa udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti.

Cenu primátora mesta Košice udeľuje primátor mesta obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta.

Plaketu primátora mesta môže udeliť primátor za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy mesta plaketu s erbom mesta ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji mesta a za prácu v orgánoch mesta.

––––– ÷ ––––

Profily ocenených sú uložené v prílohe


Video z odovzdávania cien si môžete pozrieť tu:
Prílohy