Výzva na predkladanie ponúk na práce na MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4 Košice

Dňa 11.07.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia kanalizácie materskej školy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 24.07.2019 do 10:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.