Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Družicová 4, Košice

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06. 07. 2021 do 08:00 SELČ.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/.