Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Hroncova 23, KE

Dňa 30.06.2020 bola vyhlásená zákazka „Nákup technického vybavenia II. pavilónu“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 10.07.2020 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.