Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Jenisejská 22, Košice

Dňa 19.11.2019 bola vyhlásená podlimitná zákazka vo Vestníku pod číslom 33743 – WYP, Vestník č. 236/2019 - 19.11.2019:„Statické zabezpečenie nenosných priečok, podláh a rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov zdravotechniky“ s termínom predloženia ponúk do 16.12.2019 do 09:00 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.