Prejsť na obsah

Workshop pre žiakov základných škôl

Magistrát mesta Košice pod záštitou primátora mesta organizuje Workshop pod názvom „ Prezentácia možností štúdia na stredných školách". Garantom tohto podujatia je oddelenie školstva MMK a Školský úrad.

Workshop sa uskutoční v stredu 14. novembra 2007 v čase od 9:00 - 13:00 hod. v Centre voľného času Domino na Popradskej ulici. Motto workshopu „ Život je jednosmerná premávka, ani minútu nevrátiš späť." oslovuje najmä žiakov ZŠ, rodičov, výchovných poradcov, pedagogickú verejnosť, zriaďovateľov škôl a školských zariadení i pedagogicko-psychologické poradne.
Cieľom workshopu je prezentácia ponuky siete stredných škôl v Košickom kraji a v meste Košice, možnosti štúdia na stredných školách, prepojenosť možností štúdia s potrebami spoločnosti a informácie o výhodách štúdia na jednotlivých stredných školách, o výsledkoch a úspechoch.

Zúčastnené subjekty umožnia žiakom ZŠ zorientovať sa v ponuke, pomôcť správne si zvoliť študijný smer, odbor so zreteľom na úspešnosť uplatnenia sa v praxi. Prítomné stredné školy budú informovať o študijných odboroch a o prijímacích skúškach na stredné školy. Žiaci budú mať možnosť neformálneho zoznámenia sa s účastníkmi workshopu, získanie kontaktov a informácií.