Prejsť na obsah

Zabezpečovanie verejného poriadku počas akcie Double Fest

Dňa 17. 06. 2016 hliadky Mestskej polície Košice stanice Sever v spolupráci s hliadkami Mestskej polície Košice stanice Západ a hliadkou Mestskej polície Košice stanice Ťahanovce zabezpečovali dodržiavanie verejného poriadku počas akcie Double Fest v areáli Ryba – Anička. Činnosť bola zameraná na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov v zmysle VZN č.78/2006 mesta Košice, zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle zák. č.219/1996 Z. z., verejného poriadku v zmysle § 47 ods. 1  písm. d)  zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch a predchádzanie poškodzovania verejnoprospešných zariadení a majetku občanov v zmysle platnej legislatívy a to TZ (poškodzovanie nápismi a maľbami) a Priestupkový zákon poškodzovanie cudzej veci,
 
Počas akcie bolo zistených sedemdesiatšesť porušení uvedených právnych predpisov, ktoré boli riešené v zmysle Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení resp. boli odovzdané správnym orgánom na ďalšie konanie. Taktiež  bola zistená osoba, ktorá farebnými nápismi poškodila informačnú tabuľu Mesta Košice. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu podľa § 246 Trestného zákona bola vec odovzdaná Policajnému zboru k ďalšiemu konaniu.