Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice

Kontakt:
0903651419
martinakova@zsfullu.sk  

 

Kategória voľného pracovného miesta:

pedagogický asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v rámci projektu 

„Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice“


Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

úplné stredné pedagogické vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa pedagogického smeru

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania 
Profesijný životopis 

Zaslať elektronicky do 19.7.2019 na adresu: martinakova@zsfullu.sk

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú do 31.12.2020 s trojmesačnou skúšobnou dobou.
Nástup do zamestnania: 1.9.2019
Úväzok: 100%

 

Platové podmienky: 678,5 € (tarifný plat, 5. platová trieda) – začínajúci pedagogický asistent s vysokoškolským vzdelaním

 

Bližšie informácie o škole:

www.zsfullu.sk  

www.facebook.com/zsmaurerka  

 

Iné požiadavky:

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.

Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.

Schopnosť pracovať v tíme.

 

PaedDr. Katarína Martiňáková,

riaditeľka školy